Kempeleen Naisvoimistelijat ry - Yhdistyssäännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kempeleen Naisvoimistelijat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kempele.
2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.
3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
1) järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja
kilpailutilaisuuksia,
2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,
3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,
4) vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä
liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin,
5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.
4§ TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1) harjoittaa julkaisutoimintaa,
2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja
–tarvikkeita,
3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia,
6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.
5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS LIITOSSA
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:n, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton sääntöjä.
6§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.
Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannattajajäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.
Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Yhdistyksen jäsenet suorittavat syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

7§ YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
8§ YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan helmikuussa ja viimeisintään maaliskuussa, ja syyskokous pidetään aikaisintaan marraskuussa ja viimeisintään joulukuussa.
Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.
Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24§:n määräykset.
Yhdistyksen kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös etäkokouksena.
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Kokouskutsutapa ja –aika on sama kuin vuosikokouksessa.
10§ ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa
4) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
5) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
6) Päätetään vastuuvapaudenmyöntämisestä asianomaisille
7) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
9) Päätetään kokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen
5) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle
6) Valitaan johtokunnan jäsenet

7) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
9) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
10) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta
johtokunnan syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
11) Päätetään kokous
Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27§:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
11§ YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN
Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokunnan muodostavat yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään 5 jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.
12§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii.
Johtokunnan tehtävänä on:
– edustaa yhdistystä
– johtaa yhdistyksen toimintaa
– hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna
kokousten päätökset
– pitää jäsenluetteloa
– hankkia ja kouluttaa ohjaajia
– tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös
– laatia ja lähettää Voimisteluliittoon vuositilastot
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
– sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

13§ YHDISTYKSEN NIMEN MERKITSEMINEN
Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan päättämän toisen henkilön kanssa, kaksi yhdessä.
14§ YHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa toiminnantarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry:lle käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.
17§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.